Balansbegrippen

Balansbegrippen zijn, net als het woord eigenlijk al zegt, begrippen die betrekking hebben op een balans, je vindt ze terug op de balans of in de uitleg ervan.

Aanschafprijs

Een prijs die aan vaste activa wordt verleent, deze prijs vertegenwoordigd het bedrag dat in het verleden voor een gebouw, machine of andere vaste activa betaald is. Meestal in euro per stuk.

Activeren

Het opnemen van uitgaven bij de activa, door deze als een investering op te vatten en om deze reden te posten aan de debetzijde van de balans, zodat er afschrijving over deze investeringen kan plaatsvinden

Afschrijving

De waardevermindering van bedrijfsbezittingen die langer als een jaar op de balans blijven staan, doordat bijvoorbeeld machines ouder worden, worden ze instabieler en gevoeliger voor problemen, hierdoor verminderd de waarde.

Algemene reserve

Een bedrag dat door een bedrijf apart gehouden kan worden om; onverwachte kosten, lasten of eventuele verliezen te kunnen dekken, zonder het bedrijf ongezond te maken.

Amortisatie

Aflossing of aflossingen, dit kan ineens of verdeeld over een vaste periode van enkele maanden of jaren waar de afbetaling in gelijke delen geschied, inclusief rente en aflossing.

ARC

een politieke adviesgroep, deze verzorgt de Europese regelgeving op het gebied van externe verslaggeving. Er zijn vertegenwoordigers uit alle lidstaten van de EU die zitting hebben in het ARC, en werken op Europese voorschriften.

Badwill

Een Engelse term uit de economie die slaat op een negatief verschil tussen de betaalde prijs voor de overname van een onderneming en de netto activawaarde van deze onderneming.

Balans

Een overzicht van aan de rechterkant het eigen vermogen ( passiva of creditkant ) en aan de linkerkant de bezittingen ( activa of debetzijde ) op een zeker moment. De beide kanten zijn altijd in balans met elkaar.

Balansposten

De posten die op een balans horen. De namen van alle activa en passiva. Een balanspost is eigenlijk een uitleg van het bedrag dat op de balans staat.

Balansverkorting

Het bewust weglaten van balansposten op de balans. Hierdoor zullen ratio’s die aan de hand van de balans worden berekent worden verbeterd. Eigenlijk zonnig gebracht, maar vaak gebruikt.

Balanswaarde

De waarde van de activa en de passiva op de balans, dus het bedrag dat achter deze posten op de balans staat, bij vaste activa is dit berekent door aanschafwaarde min de afschrijving.

Baten

Alle bedragen die in een jaar die leiden tot een vergroting van het eigen vermogen van een niet – commerciële organisatie. Dus bijvoorbeeld winst van een onderneming.

Bedrijfslasten

Dit zijn bedragen die uiteindelijk van de brutowinst afgehaald moeten worden. Het zijn namelijk kosten opkomen bij de uitvoering van normale bedrijfsactiviteiten. Voorbeelden zijn lonen, kostprijs en afschrijvingen.

Betalingsbalans

Een betalingsbalans is een zeer precies overzicht van de waarde ( uitgedrukt in geld ) van alle transacties die in een zekere periode hebben plaatsgevonden. Hiervoor wordt meestal een jaar als periode gebruikt.

Bezittingen

Dit zijn goederen die onder het beheer zijn van een persoon, het hoeven niet zijn of haar eigendom te zijn, het kan en mag natuurlijk wel. Bij bedrijven zijn de bezittingen vermeld aan de activakant van de balans.

Big Bath Accounting

Bij deze maatregelen worden toekomstige verliezen en kosten alvast genomen om negatieve resultaten te versterken, dit gebeurt om laag te beginnen, waardoor er later winststijgingen, sneller te zien zullen zijn.

Boekwaarde

De waarde van de bezittingen en andere activa posten waarvoor ze op de balans staan vermeld en dus in de “ boeken “staan. Vandaar het begrip boekwaarde.

Boekwinst

Is eigenlijk het verschil tussen en boekhoudkundige waarde van een onderneming en de werkelijke waarde van een onderneming, als deze positief is, dus de werkelijke waarde van onderneming hoger is, is er sprake van boekwinst.

Buitengewone baten

Dit zijn baten ( winsten ) die ontstaan buiten de normale bedrijfsvoering om. Hierbij kan gedacht worden aan de verkoop van vaste activa of veranderingen in de soort boekhouding.

Buitengewone baten en lasten

Dit zijn baten ( winsten ) die ontstaan buiten de normale bedrijfsvoering om. Hierbij kan gedacht worden aan de verkoop van vaste activa of veranderingen in de soort boekhouding. En lasten ( verliezen ) die ontstaan buiten de normale bedrijfsvoering om. Hierbij kan gedacht worden aan de verkoop van vaste activa of veranderingen in de soort boekhouding.

Buitengewoon resultaat

Is de uitkomst van het verschil tussen de buitengewone baten en de buitengewone lasten, deze wordt op de jaarrekening weergegeven om een eerlijk een duidelijk beeld van de financiële situatie te krijgen.

Conceptual framework

Is een soort inhoud of handleiding over het opstellen en het vormgeven van een jaarrekening. De doelstelling of het nut hiervan is dat alle jaarrekeningen in ieder geval alle vitale informatie bevatten.

Consolidatie

Het boekhoudkundig integreren van een dochteronderneming in de boekhouding van het moederbedrijf. Meestal gebeurt dit pas als er een belang van meer dan 50% is in het bedrijf.

Consolideren

Het boekhoudkundig integreren van een dochteronderneming in de boekhouding van het moederbedrijf. Meestal gebeurt dit pas als er een belang van meer dan 50% is in het bedrijf.

Deelneming

Dit wil zeggen dat een onderneming deel neemt in een andere onderneming, door een bepaald deel van de aandelen in bezit te hebben. Dit moet op de balans geboekt worden aan de activakant.

Desinvesteringen

Tegenovergestelde van een investering, in plaats van geld, of kapitaal in de onderneming te stoppen wordt dit bij een desinvestering teruggetrokken uit een onderneming, dit kan bijvoorbeeld door verkoop van vaste activa.

Ecofin

Europese raad van Ministers van Financiën. Deze hebben een belangrijk aandeel bij invoeringen van de Europese Verordening. Deze is gericht op een gelijke externe verslaggeving voor grote beursfondsen.

Eenmalige baten / lasten

Winsten of verliezen die ontstaan door verkoop van vaste activa die al hun levensduur voorbij waren, dus helemaal afgeschreven waren. Of winsten of verliezen die ontstaan na fusies of overnames.

EFRAG

De European Financial Reporting Advisory Group, staat voor de technische adviesgroep binnen Europa over de goedkeuringsprocedures. Deze groep ondersteund verschillende organisatie bij de toepassing van de Europese verordening voor grote Europese beursfondsen.

Egalisatie reserve

Is een soort potje dat ondernemingen onderhouden om tegenvallers glad te kunnen strijken, een soort reserves om de winstontwikkeling zoveel mogelijk geleidelijk te houden, wordt tegenwoordig steeds minder, vanwege strengere regels ontrent de egalisatie reserve.

EG-richtlijnen

Deze richtlijnen voor de jaarverslaggeving van ondernemingen, zijn geprobeerd door de Europese Commissie uit te vaardigen, maar door de vele vertalingen werd dit erg bemoeilijkt. Tegenwoordig wordt alles door de ARC gecontroleerd.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van een NV en een BV is het deel van het totale vermogen dat aan een onderneming toebehoort, bij een eenmanszaak of andere vormen die geen rechtspersoonlijkheid hebben, is dit het door de eigenaren beschikbaar gesteld vermogen.

Eindbalans

Een balans, zoals het woord al zegt, die aan het einde van het boekjaar wordt opgemaakt, of die wordt opgemaakt bij de opheffing van een onderneming.

Elimineren

De consolidatie van de jaarrekening, onder andere door; de post deelneming van een moederonderneming wordt weggestreept tegen, reserves, aandelenkapitaal en resultaat van de dochteronderneming of bijvoorbeeld de onderlinge leveranties die tegen elkaar worden weggestreept.

Enforcement

Een speciaal toezicht op de financiële verslaggeving, er wordt dan gekeken of deze wel voldoet aan alle wettelijke regelingen en eisen. Dit wordt uitgevoerd bij alle bedrijfstypes.

Europese Verordening

Een heel belangrijk document als het gaat om de externe verslaggeving. In dit document is bepaald dat elk Europees beursfonds moet voldoen aan de IAS ( International Accounting Standards ) voor een overzichtelijke jaarrekening.

Exposure draft

Een voorstel om te kunnen komen tot een IFRS ( International Financial Reporting Standard ). Deze moet leiden tot gelijke regels, met betrekking tot financiële raportering, voor Europese beursfondsen.

Externe verslaggeving

Berichtgeving van een onderneming naar buiten toe. Dus aandeelhouders en verschillende partijen waar zij zaken mee doen. Meestal in de vorm van een jaarrekening en het jaarverslag van het bestuur.

Financieel actief

Hieronder vallen liquide middelen, eigen vermogen in een andere partij ( aandelen ) en het recht om liquide middelen van een andere partij te mogen ontvangen.

Financiële hefboom

Het verbeteren van het rendement van het eigen vermogen, dit kan door een financiering met goedkoper vreemd vermogen, hierdoor wordt er meer uit het eigen vermogen gehaald doordat de rente over het vreemd vermogen lager is dan de winst op het eigen vermogen.

Financiële instrumenten

Alle posten die op de balans voorkomen die een verplichting of een recht vormen om liquide middelen te leveren of te mogen ontvangen. Met al deze posten op de balans is ook voor buitenaf de mate van risico’s duidelijk.

Financiële vaste activa

Vaste activa die bedoeld zijn om invloed uit te kunnen oefen binnen andere ondernemingen. Deze kunnen bestaan uit; aandelen, deelnemingen in andere ondernemingen en andere financiële vorderingen.

GAAP

Generally Accepted Accouting Principles. Een door iedereen geaccepteerd accounting principe, elk land heeft zijn eigen GAAP in principe, maar tegenwoordig werkt Europa er hard aan een Europese GAAP te krijgen.

GBC

Een gedrag- en beroepscode voor accountants. Een code waaraan elke gewaardeerde accountant zich zal moeten houden om serieus genomen te willen worden.

Geconsolideerde balans

Een totale balans van alle maatschappijen die onder een dak vallen, dus moeder- en dochterondernemingen, van een concern. Alle passiva en activa worden opgeteld op een totale balans.

Geconsolideerde jaarrekening

Een totale jaarrekening van alle maatschappijen die onder een dak vallen, dus moeder- en dochterondernemingen, van een concern. Alle winsten en verliezen worden opgeteld op een totale jaarrekening.

Geconsolideerde resultatenrekening

Deze resultatenrekening geeft alleen alle verkopen aan derden aan. Alle transacties binnen een concern zijn tegen elkaar weggestreept, waardoor er een geconsolideerde winst van alle bedrijven binnen een concern wordt weergegeven.

Goodwill

De extra waarde of meerwaarde van een bedrijf door de opgebouwde connecties of de klantenbinding in het verleden. Eigenlijk dus de waarde van de reputatie van een onderneming in geld uitgedrukt.

Groepsresultaat

Het resultaat van een groep ondernemingen, die een concern zijn ( moeder- en dochterondernemingen ) deze zijn te vinden op de geconsolideerde jaarrekening. Daarom wordt deze ook wel een groepsjaarrekening genoemd.

Groepsvermogen

het totale vermogen van de moeder- en dochterondernemingen, wat bestaat uit: belang van derden en eigen vermogen. Belang van derden , omdat deze recht hebben op een deel van de winst van de groepsmaatschappij.

Herwaarderingsreserve

Een onderdeel van het eigen vermogen. Dit ontstaat door her herwaarderen van voorraden of vaste activa, bijvoorbeeld door waardering van vaste activa tegen actuele waarde. Voor de commerciële jaarrekening is dit toegestaan, voor de fiscale echter niet.

Historische prijs

Een prijs die in het verleden voor een product betaald is. Op de balans wordt een bedrag gevraagd en niet een inkoopprijs per eenheid. Daardoor dus de historische prijs. Deze staat tegen over het bedrag voor de vervanging van het product.

Historische uitgaafprijs

Een prijs die in het verleden voor een product betaald is. Op de balans wordt een bedrag gevraagd en niet een inkoopprijs per eenheid. Daardoor dus de historische prijs. Deze staat tegen over het bedrag voor de vervanging van het product.

Historische uitgaven

Een prijs die in het verleden voor een gebouw of machine betaald is. Op de balans wordt een bedrag gevraagd en niet een inkoopprijs per eenheid. Daardoor dus de historische prijs. Deze staat tegen over het bedrag voor de vervanging van de machine of het gebouw.

Historische waarde

Waarde van de vaste activa die komen uit uitgaven die in het verleden gedaan zijn om deze activa te kunnen aanschaffen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de afschrijvingen die op deze activa wordt toegepast.

IAS

International accounting Standards Board. Een onafhankelijk international organ dat is belast met de opzet van standaarden voor het opzetten van jaarrekeningen en jaarverslagen om het voor iedereen duidelijk en eerlijk te houden.

IASB

International accounting Standards Board. Een onafhankelijk international organ dat is belast met de opzet van standaarden voor het opzetten van jaarrekeningen en jaarverslagen om het voor iedereen duidelijk en eerlijk te houden.

IFRS

International Financial Reporting Standards, een verzameling van verschillende afspraken over hoe ondernemingen hun jaarverslag moeten presenteren, om duidelijkheid en eerlijke concurrentie te krijgen.

IFRS-jaarrekening

Een jaarrekening van een onderneming die voldoet aan de normen van de IFRS; International Financial Reporting Standards, een verzameling van verschillende afspraken over hoe ondernemingen hun jaarverslag moeten presenteren, om duidelijkheid en eerlijke concurrentie te krijgen.

IFRS-normen

International Financial Reporting Standards, een verzameling van verschillende afspraken over hoe ondernemingen hun jaarverslag moeten presenteren, om duidelijkheid en eerlijke concurrentie te krijgen. Deze afspraken moeten conform zijn aan de IFRS-normen.

IFRS-openingsbalans

Een openingsbalans van een onderneming die voldoet aan de normen van de IFRS; International Financial Reporting Standards, een verzameling van verschillende afspraken over hoe ondernemingen hun jaarverslag moeten presenteren, om duidelijkheid en eerlijke concurrentie te krijgen.

IFRS-reporting date

Een reporting date van een onderneming die voldoet aan de normen van de IFRS; International Financial Reporting Standards, een verzameling van verschillende afspraken over hoe ondernemingen hun jaarverslag moeten presenteren, om duidelijkheid en eerlijke concurrentie te krijgen.

IFRS-transitiedatum

Een transitiedatum van een onderneming die voldoet aan de normen van de IFRS; International Financial Reporting Standards, een verzameling van verschillende afspraken over hoe ondernemingen hun jaarverslag moeten presenteren, om duidelijkheid en eerlijke concurrentie te krijgen.

Immateriële activa

Dit zijn activa die niet tastbaar zijn, hierbij kun je denken aan geactiveerde bedragen en goodwill, eigenlijk een onzichtbare vorm van vaste immateriële activa. Ook passiva kunnen immaterieel zijn.

Immateriële vaste activa

Dit zijn vaste activa die niet tastbaar zijn, hierbij kun je denken aan geactiveerde bedragen en goodwill, eigenlijk een onzichtbare vorm van vaste immateriële activa. Ook passiva kunnen immaterieel zijn.

Incidentele baten

Zijn baten ( opbrengsten ) die maar een enkele keer voorkomen, zoals opbrengsten die voorvloeien uit een natuurramp of dingen die heel weinig gebeuren, incidenten.

Inventaris

Een overzicht van alle kapitaalgoederen van een bedrijf, de debiteuren worden hier ook bij gerekend. Als we het hebben over de post inventaris gaat het om alle goederen en kapitaal welke een bedrijf op het moment van balans opmaken in bezit heeft.

Inventariseren

Het zeer precies vastleggen van alle voorraden, machines, auto’s en andere kapitaalgoederen binnen een bedrijf waar het bedrijf eigenaar van is, vervolgens hiervan zo precies mogelijk de waarde weergeven.

Investering

In de volksmond gezien als een grote uitgave die in een keer wordt gedaan, in het bedrijfsleven is het een uitgave voor een duurzaam kapitaalgoed, bijvoorbeeld dure machines of gebouwen, deze worden in een bepaalde periode afgeschreven op de balans.

Jaarrekening

Een verslag van de financiële situatie van een bedrijf, die voldoet aan wettelijk voorgeschreven eisen. Deze bestaat uit een balans en een resultatenrekening met een toelichting hierop. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een commerciële ( voor aandeelhouders ) en een fiscale ( voor de belastingdienst ) jaarrekening.

Jaarverslag

In dit verslag, meestal in boekvorm, is het jaarverslag en de toelichtingen van de directie opgenomen, tezamen met alle andere informatie die de directie bereidt is aan buitenstaanders te laten zien.

Jaarwinst

Een positief resultaat aan het einde van een betreffende boekjaar van een onderneming, het tegenovergestelde zou een jaarverlies zijn. Kan zowel in bedragen als in winst in productiecapaciteit worden uitgedrukt.

Kapitaal

Als we naar de balans kijken praten we over kapitaal als we naar de rechterkant van de balans, namelijk de debetzijde, het totale bedrag van alle posten aan deze kant noemen we het kapitaal.

Kort vreemd vermogen

Zoals het woord kort al zegt zijn het verplichtingen tot betalingen van een onderneming die op korte termijn voldaan moeten worden, als deze betalingstermijn korter dan één jaar is, noemen we het kort vreemd vermogen.

Kortlopende schulden

Zoals het woord kort al zegt zijn het verplichtingen tot betalingen van een onderneming die op korte termijn voldaan moeten worden, als deze betalingstermijn korter dan één jaar is, noemen we het kortlopende schulden.

Langlopende schulden

Zoals het woord lang al zegt zijn het verplichtingen tot betalingen van een onderneming die op lange termijn voldaan moeten worden, als deze betalingstermijn langer dan één jaar is, noemen we het langlopende schulden.

Materialiteit

In de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving staat materialiteit ervoor dat de informatie die wordt gegeven voldoet aan de eisen van “ materieel belang “. Dit staat omschreven in het “ stramien voor de vormgeving en opstelling van jaarrekeningen “.

Materieel belang

Informatie kan van materieel belang zijn als gebruikers van deze informatie er beslissingen mee gaan nemen die van belang op de economische toestand. Wanneer deze informatie gebruikt wordt vanuit de jaarrekening, noemen we het materieel belang.

Materiële vaste activa

Dit zijn vaste activa die tastbaar zijn. Dit is voor BV’s en NV’s een wettelijk voorgeschreven term op de balans. Onder deze post kunnen we bijvoorbeeld machines en gebouwen scharen.

Netto activa

Netto activa van een NV en een BV is het deel van het totale vermogen dat aan een onderneming toebehoort, bij een eenmanszaak of andere vormen die geen rechtspersoonlijkheid hebben, is dit het door de eigenaren beschikbaar gesteld vermogen.

Netto geldscheppend bedrijf

De surplus van verschillende uitstaande kredieten van een bank, met daar van afgetrokken het bedrag wat de bank aan langlopende schulden ontvangt, noemen we netto van een geldscheppend bedrijf.

Nettovermogenswaarde

De waardering van de passiva en activa van een aandeel, of deelneming in een ander bedrijf, welke gelijk zijn aan de waarde die de zusteronderneming hanteert voor haar eigen passiva en activa.

NL GAAP

Generally Accepted Accouting Principles. Een door iedereen geaccepteerd accounting principe, elk land heeft zijn eigen GAAP in principe, maar tegenwoordig werkt Europa er hard aan een Europese GAAP te krijgen. Dus de GAAP van Nederland.

Off balance

Een economische term die verteld dat een bepaald bedrag, positie of activiteit van een ondernemingen buiten de balans gehouden wordt. Bijvoorbeeld lease- en huurcontracten.

Onderhandse lening

Dit is een lening waarbij de twee partijen ( geldverstrekker en afnemer ) direct met elkaar onderhandelen, zonder bemoeienis van een tussenpersoon, komt vaak voor bij familiekwesties.

Open reserve

Een open reserve, het bestaan en de grootte van deze reserve moet duidelijk uit de balans te halen zijn. Dan spreken we van een open reserve.

Openingsbalans

De eerste balans die wordt opgemaakt aan het begin van een bepaalde verslagperiode, deze zal dus meestal gelijk zijn aan de eindbalans van het voorgaande boekjaar.

Passiefzijde

Ook wel beter bekend als de creditzijde van een balans, de rechterkant. Aan deze kant worden alle kort- en langlopende schulden vermeld die een onderneming heeft.

Passiva

Term voor het opgetelde van het eigen vermogen, lang- en kortlopende schulden van een onderneming, zoals deze aan de rechterzijde ( credit ) van de balans worden vermeld.

Raad voor jaarverslaggeving

De raad schrijft de regels waar elk beurgenoteerd bedrijf zich aan moet houden als we het hebben over alles wat te maken heeft met de jaarrekening, deze zijn geformuleerd in de RJ-rochtlijnen.

Reële waarde

Of eerlijke, duidelijke waarde. Deze waarde is een bedrag waar een actief voor verhandeld of een verplichting afgewikkeld zou kunnen worden, tussen twee onafhankelijke partijen, eerlijk voor beide.

Reserve

Een bedrag dat door een bedrijf apart gehouden kan worden om; onverwachte kosten, lasten of eventuele verliezen te kunnen dekken, zonder het bedrijf ongezond te maken. Het maakt deel uit van het eigenvermogen van een onderneming.

Resultatenrekening

In de volksmond beter bekend als winst- en verliesrekening. Het is een duidelijk en overzichtelijke samenvatting waarin de omzet te zien is de kosten in een bepaalde periode, wanneer deze van elkaar worde afgetrokken zal er een winst of verlies zichtbaar zijn.

RJ-richtlijnen

Regels waar elk beurgenoteerd bedrijf zich aan moet houden als we het hebben over alles wat te maken heeft met de jaarrekening, deze worden geschreven door de Raad van jaarverslaggeving voor elk beursgenoteerd bedrijf.

Schulden op korte termijn

Zoals het woord kort al zegt zijn het verplichtingen tot betalingen van een onderneming die op korte termijn voldaan moeten worden, als deze betalingstermijn korter dan één jaar is, noemen we het schulden op korte termijn.

Schulden op lange termijn

Zoals het woord lang al zegt zijn het verplichtingen tot betalingen van een onderneming die op lange termijn voldaan moeten worden, als deze betalingstermijn langer dan één jaar is, noemen we het schulden op lange termijn.

Statutaire reserves

Een reserve die ontstaat uit richtlijnen die door winstverdeling in plek hebben gekregen in de statuten. Een toevoeging aan deze reserve wordt vaak in de voorgestelde winstverdeling opgenomen.

Stelselkeuze

Het kiezen van de wijze van rapporteren van een jaarrekening, vaak als een bedrijf voor de eerste keer een in jaarverslag informatie moet verstrekken vindt deze stelselkeuze plaats.

Stelselwijziging

Het wijzigen van de wijze van rapporteren van een jaarrekening, vaak als een bedrijf voor de eerste keer een in jaarverslag informatie moet verstrekken vindt deze stelselkeuze plaats, wanneer deze niet bevalt zal er een stelselwijziging plaats vinden.

Stroppenpot

Een post op de balans die al wel in mindering is gebracht op de winst voor belastingen maar wel credit staat op de balans. Deze post dient ervoor verliezen in de nabije toekomst op te kunnen vangen.

Transitorische posten

Zijn posten waar het moment van betalen afwijkt van het moment waarop de opbrengsten of kosten ontstaan. Dit wordt veel gebruikt om de balans voor een bepaalde periode zo kloppend mogelijk te krijgen.

Translatie-effect

Invloed van veranderingen van wisselkoersen, doordat bij de omrekeningen van winsten in buitenlandse valuta, veranderingen kunnen zijn in de prijs van de buitenlandse munt kunnen winsten flink hoger of lager uitvallen na omrekening.

US-GAAP

Generally Accepted Accouting Principles. Een door iedereen geaccepteerd accounting principe, elk land heeft zijn eigen GAAP in principe, maar tegenwoordig werkt Europa er hard aan een Europese GAAP te krijgen. Dus de GAAP van de Verenigde Staten.

Vaste activa

Productiemiddelen van een onderneming die langer meegaan dan een jaar. Hieronder scharen we gebouwen, inventaris en machines. De vaste activa kunnen naar aard worden onderverdeeld in: Materieel, financieel en immaterieel.

Verlies- en winstrekening

Het is een duidelijk en overzichtelijke samenvatting waarin de omzet te zien is de kosten in een bepaalde periode, wanneer deze van elkaar worde afgetrokken zal er een winst of verlies zichtbaar zijn. Ook wel resultatenrekening genoemd.

Vermogen

De totale hoeveelheid in geld uitgedrukt aan de creditzijde van de balans. Het vermogen is opgebouwd uit vreemd vermogen en eigen vermogen.

Vermogens-mutatiemethode

Een waarderingsmethode voor deelnemingen, deze schrijft voor dat deze op echte waarde bepaald moeten worden. Door deze methode houdt je je eigen vermogen overzichtelijk.

Vermogensvergelijking

Bij dit onderzoek worden de wijzigingen in het vermogen van een onderneming onderzocht. Hierbij worden vaak verschillende financiële kencijfers gebruikt, zoals quick ratio en de current ratio.

Verslaglegging

Heel letterlijk het neerleggen in een verslag, de dus wijze waarop gegevens ( meestal financieel ) worden gerapporteerd, voor de belastingdienst en voor particulieren.

Vlottende activa

Activa, productiemiddelen die zeer snel om te zetten zijn in geld of die maar een productieproces meegaan. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de voorraden van een bedrijf.

Vlottende passiva

Het zijn verplichtingen tot betalingen van een onderneming die op korte termijn voldaan moeten worden, als deze betalingstermijn korter dan één jaar is, noemen we het vlottende passiva.

Voorziening

Een bedrag voor verplichtingen die verwacht worden, deze wordt op de creditzijde van de balans gezet. Bijvoorbeeld nog te betalen schadeclaims, je weet dat ze betaald moeten worden alleen nog niet wanneer.

Vordering

Kan zowel positief als negatief zijn, het kan een bedrag zijn dat nog tegoed is van een afnemer die op lange of korte termijn opvorderbaar zijn, maar kunnen ook verplichtingen aan derden zijn in het geval van een faillissement.

Waarderingsgrondslag

Een van de methodes waardoor de waarde van een bezit wordt bepaald. Bijvoorbeeld voor het samenstellen van een winst- en verliesrekening of bij het opmaken van een balans.

Wettelijke reserve

Dit is een wettelijk voorgeschreven post die bij oprichting van een onderneming in het leven wordt geroepen voor de oprichtingskosten, onderzoekskosten en emissiekosten. Binnen 5 jaar moet dit bedrag echter van de balans worden afgeschreven.

Window dressing

Het zo zonnig mogelijk brengen van financiële gegevens. De cijfers worden op zo’n manier samengesteld dat ze er beter uitzien als dat ze in werkelijkheid zijn.
 

Contact

E [email protected]